Veilig en gezond

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke items voor Kom aan boord. We voldoen aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in de Wet Kinderopvang.

Kinderdagverblijf Kom aan boord beschikt over een geldige vergunning van de gemeente Smallingerland. De vergunning is verstrekt onder de voorwaarden zoals vermeld in de ´Verordening Kinderopvang´. De GGD controleert jaarlijks in opdracht van de gemeente of ´de Verordening´ nagestreefd wordt.

Er is dagelijks een bedrijfshulpverlener (BHV-er) aanwezig, die in geval van calamiteiten weet hoe te handelen. Daarnaast is het pand uitgerust met een AED (Automatische Externe Defibrillator) en hebben alle leidsters een ‘EesteHulpAanKinderen-diploma’ van het Oranje Kruis. Ook wordt er jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden.

De buitendeur is voorzien van een camera en wij werken met een intercom.

Kinderdagverblijf Kom aan boord voert conform de Wet Kinderopvang een actief veiligheids- en gezondheidsbeleid. We houden ons aan de protocollen en daarnaast wordt er jaarlijks een risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd in het dagverblijf. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak geformuleerd. Afspraken over veiligheid en hygiëne zijn vastgelegd in het beleid en protocollen. Deze kunnen aan de hand van de resultaten van de risicoinventarisatie, jaarlijks worden bijgesteld en aangepast. Ook is er bij Kom aan boord een draaiboek gezondheidsrisico’s in een kindercentrum van RIVM.

In het gebouw is een klimaatbeheersingssysteem dat zorgt voor verwarming, koeling en ventilatie.

Kortom wij doen er alles aan om uw kind in een veilige en prettige omgeving (haven) mede op te voeden.